Říká se, že matka je vždy jistá, ale u otce to tak neplatí. Jak to je s určováním otcovství si řekneme v tomto článku. Zákon stanoví tzv. zákonné domněnky, podle nichž se určuje otec dítěte. Tyto zákonné domněnky si popíšeme níže.

Říká se, že matka je vždy jistá, ale u otce to tak neplatí. Jak to je s určováním otcovství si řekneme v tomto článku. Zákon stanoví tzv. zákonné domněnky, podle nichž se určuje otec dítěte. Tyto zákonné domněnky si popíšeme níže.

 

1.     Dítě narozeno v manželství

Pokud se dítě narodí v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo, má se za to, že otcem je manžel matky. Pokud se žena znovu provdá, má se za to, že otcem je manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne po zaniknutí předchozího manželství.

 

1,5. Umělé oplodnění

Pokud bylo dítě počato umělým oplodněním, za otce se považuje muž, který dal k umělému oplodnění souhlas.

 

2.     Souhlasné prohlášení

V dnešní době se však ne vždy narodí dítě v manželství. V tom případě se má za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným osobně před matričním úřadem nebo soudem. Dané prohlášení lze učinit i k ještě nenarozenému dítěti, pokud je již počato. Pokud chce dané prohlášení učinit nezletilý, který není plně svéprávný, učiní tak vždy před soudem.

 

Určit otcovství k dítěti souhlasným prohlášením lze učinit i tehdy, pokud se narodí v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství a manžel (případně bývalý manžel) matky prohlásí, že není otcem dítěte a jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte. Pokud se k těmto prohlášením připojí i matka, je otcem muž prohlašující své otcovství.

 

3.   Soud

Pokud nedojde k určení otcovství na základě výše uvedeného, může dítě, matka i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Za otce dítěte je pak považován ten, který s matkou souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. Pokud ten domnělý otec není již naživu, návrh na určení otcovství se podává proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.