Tichá společnost jako skvělý zdroj financování. V čem spočívá?

Tichá společnost vzniká na základě smlouvy mezi tichým společníkem, což může být právnická nebo fyzická osoba a podnikatelem, přičemž tichý společník se zavazuje ke vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele. Podnikatel se naopak zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku. Tichá společnost může být ujednána i k účasti tichého společníka jen na provozu některého ze závodů podnikatele.

 

Tichost spočívá v tom, že se tento institut nikde neohlašuje či neregistruje – nezapisuje se tedy do obchodního rejstříku a o existenci této smlouvy se tak nemusí nikdo dozvědět. Zákon nestanoví pro uzavření této smlouvy žádnou formu, vřele však doporučujeme písemnou smlouvu z důvodu závazku dlouhodobého plnění.

 

V praxi jde o to, že tichý společník vloží do podnikání jiné osoby určitý vklad (peníze či věc v právním smyslu – automobil, klientela, pozemek) a jako protihodnotu obdrží podíl na zisku podnikatele v ujednané výši. Tichý společník se rovněž podílí i na ztrátě, přičemž toto nelze smluvně vyloučit, neboť by se k takovému ujednání vůbec nepřihlíželo. Pokud tedy podnikatel za účetní období bude mít ztrátu, vklad tichého společníka se o jeho podíl na ztrátě sníží.

 

Představme si určitou společnost, která chce rozšířit své služby, ale nemá dostatečné finanční prostředky. Objeví se však ochotný investor, který se rozhodne tuto společnost podpořit určitým vkladem (př. 2 miliony Kč), kterým se bude podílet na zisku ale i ztrátě společnosti po dobu 5 let. Společnost se zaváže tichému společníkovi poskytnout každoroční 50% podíl na zisku.

 

Dosáhne-li podíl na ztrátě výši celého vkladu, účast tichého společníka na podnikání, a tím i samotná tichá společnost, zaniká (ledaže uhradí podíl na ztrátě nebo doplní vklad). Tichá společnost se zruší také tehdy, ukončí-li se podnikání, kterého se tichá společnost týká nebo bylo-li rozhodnuto o úpadku podnikatele nebo tichého společníka, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, anebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.

 

Po zániku tiché společnosti je podnikatel tichému společníkovi povinen vydat vklad upravený o podíl na výsledku svého podnikání podle stavu ke dni zániku tiché společnosti.