Jaké kroky provést k založení spolku?

Pokud jsou minimálně tři osoby, které mají společný zájem, scházejí se za účelem tento zájem naplňovat a podporovat, pak mohou uzavřít dobrovolný svazek zvaný spolek a spolčovat se v něm. Toto právo založit spolek je dobrovolné a stejně tak členství v takovém spolku. Pokud se najdou tedy minimálně tři lidi stejného názoru a dohodnou se na založení takového spolku, je potřeba se také shodnout na několika krocích vedoucích k jeho založení.

 

Prvním krokem je samozřejmě název spolku. Název by měl vyjadřovat hlavní zájem, za kterým se členové spolčují a taky svazovou povahu daného spolku. Povinnou doložkou takového názvu je slovo „spolek“, popřípadě „zapsaný spolek“. Ve druhém případě ale postačí pouze zkratka „z.s.“. Druhým krokem je ujasnit si hlavní činnost budoucího spolku. Hlavní činností spolku může být totiž pouze to, co naplňuje a chrání zájmy, za jejichž účelem byl spolek založen. Žádný jiný účel to být nemůže, tedy nelze založit spolek ani za účelem podnikání. Spolek totiž ze zákona nesmí podnikat, avšak může vést určitou hospodářskou činnost jako například podnikání pouze tehdy, pomáhá-li to k naplnění hlavního účelu spolku a takový výdělek lze užít pouze pro potřeby spolku. Samozřejmě je důležité, aby spolek řádně fungoval, a proto je nezbytné vymezit si práva a povinnosti členů, kteří mají zájem se na spolku podílet a zavázat se k jejich dodržování, což je nezbytné k založení spolku. Práva, povinnosti a také určení účelu spolku je třeba sepsat do tzv. stanov spolku, které musí být vždy dostupné v sídle budoucího spolku. Dalším a posledním krokem už je pak samotné založení.

 

Sepsání stanov a souhlas všech být jimi vázáni se považuje jako jeden ze způsobů založení spolku. Druhým způsobem, jak založit spolek, je pak založení tzv. usnesením ustavující schůze. Ustavující schůze je shromáždění zakládajících členů spolku, tedy zakladatelů, kteří dávají souhlas s návrhem stanov předneseným svolavatelem a na základě takového souhlasu pak dochází k založení spolku. Těmito dvěma způsoby lze spolek založit, avšak zbývá už jen poslední úkon, aby spolek oficiálně vznikl. Je nezbytné podat návrh na zápis do spolkového rejstříku a tento návrh podávají zakladatelé spolku či ten, kdo je určený členy ustavující schůze. Oficiálně tedy nově založený spolek vzniká dnem zápisu do výše zmíněného veřejného rejstříku.