Jak budou od státu podpořeny firmy bez zaměstnanců v rámci tzv. koronavirové krize?

Na politické a podnikatelské sféře se rozběhla diskuze o tom, zda a jak by měl stát podporovat podnikatele a živnostníky v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

 

Vláda se v rámci programu tzv. Pětadvacítka pro živnostníky rozhodla podpořit i s.r.o. bez zaměstnanců postižená koronavirovou krizí. Jakým způsobem?

 

Obdoba tzv. pětadvacítky pro OSVČ – Co to znamená?

Je určeno, že v programu podpory malých společností se bude vycházet z již schváleného programu pro OSVČ. Obdoba spočívá s v tom, že výše poskytnuté dotace společnostem bude stejná jako pro OSVČ, a to ve výši 500 Kč za každý den rozhodného období, ve kterém budou splněny podmínky poskytnutí dotace.

 

Rozhodným obdobím se rozumí období od 12. března 2020 do 8. června 2020 – pro OSVČ tato podpora byla v období do 30. 4. 2020, avšak v souvislosti s programem pro s.r.o. byla přijata novela zákona o kompenzačním bonusu a období bylo prodlouženo až do 8. června.

 

Jaké společnosti s ručením omezeným mohou o dotaci požádat?

O podporu budou moci požádat fyzické osoby, které:

  • výkon své podnikatelské činnosti provádí samostatně, avšak pro účely výkonu své činnosti založily právnickou osobu, která je jednočlennou společností s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích,
  • zároveň jsou jediným společníkem této společnosti, 
  • a daná jednočlenná společnost vykonává činnost bez účasti dalších osob – bez zaměstnanců.

 

Naproti tomu nárok nemají ty společnosti, které byly založeny pouze účelově a výkon činnosti aktivně neprovádí. Dotaci také nelze poskytnout žadateli, který již obdržel jinou náhradu v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 nebo přijatými opatřeními.

 

Podmínky pro možnost kompenzační podpory pro s.r.o.

Na podporu má nárok ten, kdo byl poškozen preventivními opatřeními proti šíření nákazy Covid-19, které mají přesné znění. Je to uzavření provozovny či omezení jejího provozu, karanténa, omezení poptávky a snížení odbytu a omezení či ukončení dodávek potřebných pro výkon žadatele o podporu. To není vše, konkrétně se musí jednat o:

  • nutnost uzavření provozovny nebo omezení jejího provozu se nemusí týkat všech provozoven žadatele,
  • karanténa výhradně jediného společníka společnosti s ručením omezeným, která je žadatelem,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech výdělečné činnosti žadatele, poptávka po zboží, v rámci předmětu činnosti s.r.o., prokazatelně celoplošně v rámci České republiky klesla v souvislosti s výše uvedenými opatřeními,
  • výdělečná činnost žadatele závislá na dodávkách nebo službách, jejichž dostupnost prokazatelně celoplošně v rámci České republiky klesla v souvislosti s výše uvedenými opatřením.

 

Výše uvedené body uvádí podmínky v souvislosti s předmětem činnosti a nemožnost výroby.

 

Bude třeba také prokázat:

A) Obrat společnosti

Ten musí být alespoň 80 000 Kč za rok 2019 nebo 20 000 Kč za první kvartál roku 2020.

 

B) Splnění daňových povinností

Žadatel rovněž nesmí být nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by tyto formální požadavky nebyly dodrženy, nárok na kompenzační bonus by společnost, ani za splnění výše uvedených podmínek, nezískala!

 

POZOR NA PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCE

Splnění podmínek A) a B) se bude prokazovat tzv. čestným prohlášením žadatele. Pokud bude při následném kontrolním postupu zjištěno, že byl finanční příspěvek vyplacen neoprávněně nebo v nesprávné výši, bude vrácen. Zároveň dojde i k uplatnění sankce v podobě penále podle daňového řádu.

 

Žádosti – Kam adresovat?

Dotaci bude poskytovat Ministerstvo pro místní rozvoj, její administraci však bude vyřizovat Státní fond rozvoje bydlení.