Je to vůbec možné?

Nezletilým se rozumí osoba, která ještě nedovršila osmnáctého roku věku. Po dosažení zletilosti lze svobodně podnikat v podstatě bez jakýchkoli omezení, v případě nezletilosti je to ale jinak.

 

Do dovršení 18 let je osoba omezeně svéprávná, tzn. že může jednat jen v omezené míře, resp. dle její rozumové a volní vyspělosti, tzn. je dána nutnost rozpoznat v čem jednání spočívá a jaké bude mít jednání následky.

 

Plné svéprávnosti, tj. možnosti plně právně jednat, se nabývá těmito způsoby:

  • zletilostí (tj. dosažením věku 18 let),
  • uzavřením manželství se souhlasem soudu po dosažení věku 16 let,
  • přiznáním svéprávnosti pro osoby, které jsou schopny se samy živit a obstarávat si své záležitosti.

 

Podnikání

V posledním případě nabytí plné svéprávnosti je tedy zákonem daná možnost podnikat, tj. vykonávat výdělečnou činnost po dosažením věku 16 let. Podmínkou ovšem je souhlas zákonného zástupce k takovému samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti a také přivolení soudu, tzn. schválení takového souhlasu soudem. Souhlas soudu může nahradit požadavek zákona na to, aby nezletilý měl určitý věk pro výkon takové činnosti.

 

Pokud by některá ze shora uvedených podmínek nebyla splněna, přizná soud nezletilému svéprávnost pouze v případě, bude-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.

 

V případě odvolání souhlasu rodičem je vyžadováno opětovné schválení soudu.

 

Pracovní činnost

K práci se lze zavázat již po dovršení věku 15 let, a to na základě pracovní smlouvy či některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Striktní podmínkou je ovšem ukončení povinné školní docházky. Pokud k jejímu ukončení nedošlo, lze nezletilými vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost.

 

Při sjednání závislé činnosti nesmí být jako den nástupu do práce sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.