Přiblížení průběhu insolvence.

Problematika insolvenčního řízení je komplexně upravena v insolvenčním zákoně a lze jej označit za jeden z druhů civilního řízení. Insolvence jako takové, jsou prostředkem sloužícím ke zjištění a řešení finančních potíží, v nichž se osoby dlužníků mohou ocitnout. V tomto smyslu hovoříme o tzv. úpadku, jenž je předmětem daného procesu.

 

Průběh insolvenčního řízení je možné rozdělit do dvou fází, a to na fáze do úpadku a po úpadku. Okamžik zahájení řízení se váže ke dni, kdy je insolvenční návrh doručen věcně a místně příslušnému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu má dlužník obecný soud. Bez zbytečného odkladu by měl být o této skutečnosti proveden zápis do insolvenčního rejstříku prostřednictvím vyhlášky, ve které mimo jiné soud vyzývá věřitele dlužníka, aby včas přihlásili své pohledávky prostřednictvím formuláře. Na základě podaného návrhu soud postupnými kroky zjišťuje, zda byl osvědčen úpadek či hrozící úpadek dlužníka a vydá o tom rozhodnutí. V případě, že by soud podaný návrh zamítnul, nebude další část řízení probíhat.

 

V opačné situaci, kdy byly naplněny podmínky řízení, bude soud rozhodovat o vhodném způsobu řešení úpadku dlužníka, přičemž zákonná úprava nabízí několik možných variant. První z nich – konkurs, má povahu likvidační, za to zbylé dvě – reorganizace a oddlužení, se vyznačují povahou sanační. Již při podávání insolvenčního návrhu může být navržen konkrétní způsob řešení a soud za stanovených podmínek je oprávněn zároveň rozhodnout o úpadku i o způsobu řešení. Insolvenční soud vydá rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, nebo rozhodnutí o povolení reorganizace, popřípadě rozhodnutí o povolení oddlužení a dále následují jednotlivé procesní postupy dle konkrétního zvoleného způsobu. U sanačních řešeních úpadku poté dochází k jejich schválení a skončení. V tomto stádiu je také jmenován konkrétní insolvenční správce, jehož úloha spočívá v dohlížení nad plněním stanoveného řešení úpadku a v pravidelném podávání zpráv o stavu řízení dlužníka insolvenčnímu soudu.

 

Skončení insolvenční řízení se odvíjí od prováděného způsobu řešení úpadku, a to konkrétně u konkursu splněním rozvrhového usnesení, u reorganizace splněním reorganizačního plánu a u oddlužení jeho splněním se současným nabytím právní moci u příslušného rozhodnutí. Pokud v rámci insolvenčního řízení vyvstanou sporné otázky, bez jejichž vyřešení by nemohlo dojít ke zdárnému ukončení procesu, označujeme je jako insolvenční incidenční spory, o nichž je rozhodováno insolvenčním soudem.

 

V jaké fázi se konkrétní insolvenční řízení nachází, lze zjistit z již zmíněného insolvenčního rejstříku, který komplexně podává informace o průběhu vedeného řízení a je veřejně přístupný v elektronické podobě.