Kdy ji můžu uzavřít?

Dohoda o vině a trestu je alternativou ke klasickému postupu v trestním řízení spočívající v uzavření určité dohody mezi státním zástupcem na jedné straně a obviněným na straně druhé. Dohodu o vině a trestu lze sjednat pouze v řízení o přečinu a zločinu, nikoli u zvlášť závažných zločinů a rovněž to není možné v řízení proti uprchlému a mladistvému. Každý obviněný účastnící se jednání o dohodě o vině a trestu musí mít právní zastoupení.

 

Dohodu je možné uzavřít pouze tehdy, jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný. Zahájit jednání o dohodě může pouze státní zástupce, a to buď na návrh obviněného, nebo z vlastní iniciativy.

 

Nezbytné je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších podkladů nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dohodu sjednává státní zástupce s obviněným za přítomnosti obhájce.

 

Státní zástupce musí dbát na zájmy poškozeného. Pokud je poškozený přítomen při sjednávání dohody, vyjádří se zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Dohodu lze však sjednat i bez jeho přítomnosti.

 

Dohoda musí obsahovat určité formální náležitosti, kterými jsou:

a) označení státního zástupce, obviněného a poškozeného, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení;

b) datum a místo jejího sepsání;

c) popis skutku, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, případně jiných okolností, za nichž k němu došlo, tak, aby nemohl být zaměněn s jiným skutkem;

d) označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a to jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákona a všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu;

e) prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a který je předmětem sjednané dohody o vině a trestu;

f) v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh, výměru a způsob výkonu trestu včetně délky zkušební doby a v případech stanovených trestním zákoníkem trestu náhradního, případně upuštění od potrestání a rozsah přiměřených omezení a povinností v případě, že to trestní zákoník umožňuje a že byly dohodnuty; při dohodě o druhu a výměře trestu se přihlédne i k tomu, zda obviněný trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch;

g) rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, bylo-li dohodnuto;

h) ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení a bylo-li dohodnuto; a

i) podpis státního zástupce, obviněného a obhájce a podpis poškozeného, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení.

 

Výsledkem jednání o dohodě o vině a trestu může být to, že se dohoda schválí (pak se musí doručit všem účastníkům jednání), nebo že se neschválí a pak se pouze poznamená do protokolu, že k dohodě nedošlo. V daném případě by však prohlášení o spáchání skutku nemělo žádný dopad. Pokud ke sjednání došlo, státní zástupce podá návrh na schválení dohody soudu.

 

Proti rozhodnutí o schválení dohody o vině a trestu lze podat odvolání pouze v případě, že takové rozhodnutí není v souladu s návrhem na dohodu o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl.