Základní informace o svěřenském fondu.

Majetek se dá spravovat mnoha způsoby. Jedním z nich je i svěřenský fond. Tento pojem je spíše známý v zahraničí, ale stále častěji se s ním můžeme setkat i u nás. V tomto článku se dozvíte, o co vlastně jde a k čemu je dobré takový svěřenský fond zřídit.

 

Původ svěřenského fondu bychom hledali v anglosaském právu. Českou právní úpravu najdeme v občanském zákoníku. Vystupují zde tři osoby, a to zakladatel svěřenského fondu, svěřenský správce a obmyšlený. Svěřenský fond vytvoří zakladatel tak, že ze svého majetku vyčlení určitou část a svěří ji správci k určitému účelu. To může udělat smlouvou nebo pořízením pro případ smrti (např. závětí). Svěřenský správce pak tento majetek spravuje. Majetek ve svěřenském fondu se stává tzv. majetkem nikoho, neboť není vlastnictvím správce, zakladatele ani obmyšleného.

 

Jak na založení svěřenského fondu?

Jako první věc je třeba si ujasnit, za jakým účelem chcete svěřenský fond založit. Účel svěřenského fondu může být soukromý nebo veřejně prospěšný. Nejčastěji je zakládán jako zabezpečení rodinného jmění. Také ale může sloužit k nějakému dobročinnému účelu (např. k podpoře sportovního klubu mládeže či spolku včelařů).

 

Další věcí je výběr svěřenského správce. Správcem svěřenského fondu může být každý svéprávný člověk. Je jmenován a odvoláván zakladatelem svěřenského fondu. Je velmi důležité dobře zvážit výběr této osoby. V každém případě by to měla být důvěryhodná osoba, která má se správou majetku již nějaké zkušenosti. Je také možné, aby bylo svěřenských správců více. Obvykle to bývá blízká osoba – např. rodinný právník, dlouholetý přítel apod.

 

Dále je tu obmyšlený. To je osoba, kvůli které svěřenský fond vzniká. Jmenuje ho zakladatel a také mu určí plnění ze svěřenského fondu. Často se stává, že do svěřenského fondu je vyčleněna firma zakladatele a výnosy ze zisku jsou pak rozdělovány jeho dětem jako obmyšleným.

 

Dalším krokem je návštěva notáře. Zakladatel svěřenského fondu vydává dokument, který se nazývá statut. Ten musí být ve formě veřejné listiny – notářského zápisu. Statut obsahuje informace o svěřenském fondu, kterými jsou zejména označení svěřenského fondu, označení majetku, vymezení účelu, podmínky pro plnění, doba jeho trvání, určení obmyšleného a počet svěřenských správců včetně způsobu jejich jednání. Tento dokument je vhodné mít připravený dopředu a případně probrat s notářem.

 

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel a obmyšlený, případně další osoby, je-li to určeno ve statutu.

 

Co se týče zániku svěřenského fondu, děje se tak třemi způsoby. Jedná se o uplynutí doby, na kterou byl zřízen, dosažením účelu, pro který byl zřízen nebo rozhodnutím soudu. V případě, že byl zřízen za soukromým účelem, končí jeho správa i tehdy, když se všichni obmyšlení vzdají práva na plnění. Následně pak správce vydá majetek obmyšlenému. Pokud obmyšlený není (zemřel), vydá majetek zakladateli. Pokud není ani zakladatel, majetek připadá státu.

 

Jaké jsou výhody svěřenského fondu?

Výhod svěřenského fondu je mnoho. Hlavním důvodem jeho založení bývá ochrana majetku. Můžete si tímto způsobem zabezpečit finance na stáří či budoucnost Vašich dětí. Také je možné tímto způsobem ochránit majetek před případnou exekucí. Je vhodné jej založit i v případě, že jste podnikateli a máte obavu z případného neúspěchu. Majetek ve svěřenském fondu je chráněn také pro případ rozvodu nebo obavy ze sporů v dědickém řízení. Jeho založení lze tedy rozhodně doporučit.